===>>> سریال لاست تا فصل پنجم به صورت کامل قرار گرفت <<<====

لاست مستقیم

براي دانلود فصل 1 سريال لاست ميتوانيد از لينک هاي مستقيم زير استفاده کنيد . . .
Lost Season 125 episodes
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E1 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E1 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E2 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E2 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E3 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E3 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E4 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E4 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E5 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E5 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E6 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E6 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E7 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E7 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E8 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E8 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E9 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E9 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E10 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E10 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E11 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E11 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E12 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E12 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E13 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E13 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E14 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E14 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E15 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E15 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E16 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E16 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E17 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E17 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E18 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E18 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E19 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E19 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E20 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E20 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E21 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E21 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E22 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E22 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E23 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E23 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E24 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E24 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E24 – Part 3.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s1/Lost – Season 1 – E24 – Part 4.wmv
منبع لینک های مستقیم پرشیاشو

فصل دوم سريال لاست را ميتوانيد از لينک هاي مستقيم زير دانلود کنيد . . . .

Lost Season 224 episodes

http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E01 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E01 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E02 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E02 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E03 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E03 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E04 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E04 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E05 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E05 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E06 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E07 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E08 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E08 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E09 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E09 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E10 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E10 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E11 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E11 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E12 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E12 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost – Season 2 – Episode 13 – The Long Con.avi
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost – Season 2 – Episode 14 – One Of Them.avi
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost – Season 2 – Episode 15 – Maternity Leave.avi
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost – Season 2 – Episode 16 – The Whole Truth.avi
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E17 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E17 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E18 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E18 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E19 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E19 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E20 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E20 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E21 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E21 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E22 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E22 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E23 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E23 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E24 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s2/lost – S2 – E24 – Part 2.wmv
منبع لینک های مستقیم پرشیاشو


فصل سوم سريال لاست را ميتوانيد از لينک هاي مستقيم زير دانلود کنيد . . . .

Lost Season 323 episodes
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E01 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E01 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E02 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E02 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E03 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E03 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E04 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E04 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E05 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E05 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E06 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E07 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E08 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E08 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E09 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E09 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E10 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E10 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E11 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E11 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E12 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E12 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E13 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E13 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E14 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E14 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E15 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E15 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E16 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E16 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E17 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E17 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E18 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E18 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E19 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E19 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E20 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E20 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E21 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E21 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E22 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E22 – Part2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E23 – Part1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/s3/Lst – S3 – E23 – Part2.wmv
منبع لینک های مستقیم پرشیاشو


فصل چهارم سريال لاست را ميتوانيد از لينک هاي مستقيم زير دانلود کنيد . . . .

Lost Season 413 episodes

http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E01 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E01 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E02 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E02 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E03 – Part 1,2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E03 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E04 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E04 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E05 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E05 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E06 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E07 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E08 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E08 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E09 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E09 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E10 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E10 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E11 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E11 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E12 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E12 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E13 – Part 1.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E13 – Part 2.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E13 – Part 3.wmv
http://www.dl.ganja2up.com/lost/Lost S4/Lost – S4 – E13 – Part 4.wmv
منبع لینک های مستقیم پرشیاشو


فصل پنجم سريال لاست را ميتوانيد از لينک هاي مستقيم زير دانلود کنيد . . . .

Lost Season 517 episodes

توجه داشته باشيد براي دانلود بايستي حتما از برنامه هاي  مديريت دانلود اسفاده کنيد. لينکهاي زير را کپي گرفته و داخل برنامه ADD URL کنيد .
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E01 – Part1.wmv
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E01 – Part2.wmv
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E02 – Part1.wmv
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E02 – Part2.wmv
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E03 – Part1.wmv
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E03 – Part2.wmv
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E04 – Part1.wmv
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E04 – Part2.wmv
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E05 – Part1.wmv
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E05 – Part2.wmv
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E06.wmv
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E07.wmv
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E08.avi
قسمت 9 فصل 5 اضافه ميشود . . . . . .
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E10.avi
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E11.avi
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E12.avi
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E13.avi
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E14.avi
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E15.avi
http://dl.ganja2up.com/lost/s5/Lost – S5 – E16-17.avi

——————————————————————————-
زيرنويس قسمت هاي 6 تا 17 جدا ميباشد بايستي با برنامه kmplayer سريال را اجرا کرده و سپس زيرنويس را load کنيد .

زيرنويس هاي قسمت هاي 6 تا 12
http://www.hamedhoseini.ir/PersiaShow/ZirNevis%20Lost%206%20To%2012.zip

زيرنويس هاي قسمت هاي 13 تا 17
http://www.hamedhoseini.ir/PersiaShow/ZirNevis%20Lost%2013-17.zip

……………………… پايان فصل پنجم ………………………..

منبع لینک های مستقیم پرشیاشو

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s